background

Regulamin rezerwacji godziny wymiany opon

Background

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY REZERWACJI GODZINY WYMIANY OPON ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ:  www.handlopex.pl
ORAZ POPRZEZ INFOLINIĘ: 17 86 04 321 Z DNIA 01.03.2019 R.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.       Niniejszy dokument stanowi regulamin określający zasady rezerwacji godziny wymiany opon za pośrednictwem witryny internetowej:  www.handlopex.pl oraz poprzez infolinię: 17 86 04 321 (dalej jako „Regulamin”), które są obsługiwane i zarządzane przez spółkę pod firmą: HANDLOPEX spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Regulska 49, 02-495 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000165990, nr NIP: 813-03-36-843, nr REGON: 690103056, kapitał zakładowy: 500.000 zł, opłacony w całości (zwanej dalej jako „Operator”).

2.       Regulamin jest przeznaczonymi dla osób dokonujących rezerwacji godziny wymiany opon za pośrednictwem witryny internetowej:  www.handlopex.pl oraz poprzez infolinię: 17 86 04 321 (zwanych dalej łącznie jako „Użytkownicy”, a indywidualnie również jako „Użytkownik”).

3.       Operator udostępnia Regulamin nieodpłatnie poprzez umieszczenie na stronie internetowej: www.handlopex.pl,  w sposób, który umożliwia pozyskanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego.

4.       Przed skorzystaniem z rezerwacji godziny wymiany opon za pośrednictwem witryny internetowej:  www.handlopex.pl, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem, potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptować jego treść w oknie otwieranym automatycznie po wejściu na ww. stronę internetową. Dokonując rezerwacji wymiany opon za pośrednictwem infolinii: 17 86 04 321, Użytkownikowi przysługuje prawo do zapoznania się z Regulaminem, w związku z czym przed dokonaniem rezerwacji (już w trakcie połączenia z infolinią) jest on informowany o tym, że Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.handlopex.pl i przysługuje mu prawo do zapoznania się z jego treścią. Użytkownikowi w trakcie rezerwacji za pośrednictwem infolinii przysługuje uprawnienie do żądania udzielenia istotnych dla niego informacji, które dotyczą treści Regulaminu.

5.       Operator dokonuje rezerwacji godziny wymiany opon za pośrednictwem witryny internetowej:  www.handlopex.pl oraz za pośrednictwem infolinii: 17 86 04 321 - zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 II. REZERWACJA GODZINY WYMIANY OPON

1.       Rezerwacji godziny wymiany opon można dokonywać on-line na stronie internetowej  Operatora o adresie: www.handlopex.pl oraz za pośrednictwem infolinii: 17 86 04 321. Rezerwacja godziny wymiany opon obejmuje wyłącznie godziny i  stanowiska, które w chwili dokonywania rezerwacji nie zostały zarezerwowane przez innego Użytkownika.

2.       Jeżeli Użytkownik dokonuje rezerwacji on-line, dane wskazane w uprzednim ustępie przekazywane są Operatorowi poprzez wypełnienie formularza rezerwacji. Wypełniając formularz należy stosować się do instrukcji zawartych na stronie. Jeżeli Użytkownik dokonuje rezerwacji poprzez infolinię, dane wskazane w uprzednim ustępie przekazywane są Operatorowi w drodze rozmowy telefonicznej.

3.       Nieprzekazanie Operatorowi ww. informacji, jak również nieprawidłowe wypełnienie formularza rezerwacji on-linie skutkuje niedokonaniem rezerwacji[MS1] .

4.       Podczas procesu rezerwacji godziny wymiany opon, Użytkownik wybiera godzinę. Jeżeli opony, które mają być wymienione w dacie dokonywania rezerwacji znajdują się w przechowalni opon Operatora, Użytkownik jest zobowiązany poinformować o tym Operatora poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w trakcie wypełnienia formularza lub w drodze rozmowy telefonicznej. Informując Operatora o przechowaniu u niego opon należy przekazać Operatorowi wszelkie wymagane przez niego informacje, które dotyczą przechowywanych opon. Rezerwacja godziny wymiany opon znajdujących się w przechowalni Operatora może być dokonana wyłącznie w placówce gdzie przechowywane są te opony, z zastrzeżeniem, że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do odebrania ww. opon z przechowalni. 

5.       Niezależnie od tego czy rezerwacja godziny wymiany opon następuje online czy poprzez infolinię, płatność za usługę wymiany opon odbywa się w miejscu dokonywania wymiany opon[MS2] . Samo dokonanie rezerwacji godziny wymiany opon jest bezpłatne[MS3] .

6.       Rezerwacja jest ważna nie dłużej niż 5 minut liczone od godziny, na którą została zarezerwowana wymiana opon. Powyższe oznacza, że Użytkownik powinien wykupić usługę wymiany opon w terminie  wskazanym w zdaniu poprzednim. Użytkownikowi przysługuje również prawo odwołania rezerwacji skutkujące anulowaniem rezerwacji[MS4] .

7.       Wybierając rezerwację godziny wymiany opon on-line, proces rezerwacji powinien być zakończony w czasie wskazanym w systemie rezerwacji miejsc. Upływ tego czasu powoduje odblokowanie rezerwacji i tym samym konieczność ponownego rozpoczęcia procesu rezerwacji.

8.       Rezerwacji godziny wymiany opon można dokonać z wyprzedaniem nie dłuższym aniżeli 1 godzinę przed datą, w której ma zostać przeprowadzona wymiana opon.

9.       W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania formularza rezerwacji, prosimy o niezwłoczny kontakt na adres email serwis.rezerwacje@handlopex.pl

10.   Dokonanie rezerwacji godziny wymiany opon upoważnia do przeprowadzenia wymiany opon w godzinie wskazanej na rezerwacji, jednak nie upoważnia do wykupu usługi wymiany opon  bez kolejki[MS5] .

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych Użytkowników reguluje dokument pn. „Klauzula informacyjna rezerwacja godziny wymiany”, które Operator udostępnia nieodpłatne Użytkownikom poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.handlopex.pl  w sposób, który umożliwia pozyskanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego. W przypadku dokonywania rezerwacji  godziny wymiany opon za pośrednictwem infolinii: 17 86 04 321, najważniejsze informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych przekazywane są Użytkownikom  telefonicznie[MS6] /przed połączeniem z pracownikiem pracującym na infolinii[MS7] .

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady rezerwacji godziny wymiany opon za pośrednictwem witryny internetowej:  www.handlopex.pl oraz poprzez infolinię: 17 86 04 321.

2.       Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dokonanie rezerwacji przez Użytkowników, w szczególności polegające na podaniu nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.

3.       Dodatkowe informacje na temat rezerwacji godziny wymiany opon za pośrednictwem witryny internetowej:  www.handlopex.pl oraz poprzez infolinię: 17 86 04 321 udzielane są przez Operatora pod nr tel.: 17 86 04 321 lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: serwis.rezerwacje@handlopex.pl

4.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

5.       Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez podawania przyczyn i bez obowiązku ponoszenia przez Operatora jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu (np. prawnej, finansowej, itp.). Zmiana treści Regulaminu nastąpi poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie internetowej: www.handlopex.pl i umieszczenie na niej zmienionego Regulaminu.

6.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają pozostałe regulaminy dostępne na terenie placówek Operatora oraz na stronie www.handlopex.pl