background

Ochrona danych osobowych

Background

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Handlopex S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Połonińska 29, 35-082 Rzeszów, nr tel. tel. 17 86 04 332, email: sekretariat@handlopex.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Piotr Kubas - może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: iod@handlopex.pl
 3. Wszelkie dane osobowe przetwarzamy w celu związanym z obecną współpracą, podtrzymaniem wzajemnych relacji lub chęcią nawiązania współpracy w przyszłości. Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych stanowi:
 4. Obowiązek wyrażony w przepisie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w sytuacji kiedy przepisy (w szczególności) prawa podatkowego nakładają na nas obowiązki przechowywania informacji dla celów dowodowych;
 5. Zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w sytuacji kiedy nawiązaliśmy współpracę, przetwarzanie Państwa danych jest potrzebne do zawarcia umowy, jej realizacji oraz wzajemnych rozliczeń,
 6. Prawnie usprawiedliwiony interes jaki realizujemy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –
  w sytuacji kiedy zakończymy współpracę pewne informacje będziemy przechowywać w dalszym ciągu w celu ewentualnego ustalenia, obrony, dochodzenia wzajemnych roszczeń
 7. Prawnie usprawiedliwiony interes jaki realizujemy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na przesyłaniu raportów sprzedażowych w oparciu o Państwa faktury VAT na rzecz producentów opon
 8. W zależności od udzielonej przez Pana/Pani dane osobowe zgody będą przetwarzane w celu, na podstawie i przez okres:
 9. Marketingu bezpośredniego, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody;
 10. Wysyłania informacji handlowych, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody
 11. Dostęp do Państwa danych osobowych będą miały podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, producenci opon oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, w zakresie bankowości elektronicznej oraz usług prawnych.
 12. Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 13. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
  o prawie do przenoszenia danych;
 14. W pewnych sytuacjach (opisanych powyżej) przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody. Każdorazowo posiadają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie powoduje, że przetwarzanie, które prowadziliśmy do tej pory przestaje być dopuszczalne/legalne.
 15. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez:
  - okres czasu jaki określają przepisy prawa podatkowego (tj. maksymalnie przez 5 lat od zakończenia roku, w którym miało miejsce zdarzenia gospodarcze);
  - lub okres przedawnienia roszczeń ustalony zgodnie z przepisami prawa;
  - lub do momentu wniesienia przez Państwa żądania usunięcia danych (w przypadkach kiedy można z tego uprawnienia skutecznie skorzystać).
  - w innych sytuacjach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji założonego celu.
 17. Każdorazowo podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
  W niektórych sytuacjach brak podania danych może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie umowy i prowadzenie współpracy.
 18. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Klauzula informacyjna dla członków organów osoby prawnej, wspólnika, pełnomocnika, pracownika, współpracownika, osoby kontaktowej u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta.

(Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej ”RODO”)

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Handlopex S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Połonińska 29, 35-082 Rzeszów, nr tel. tel. 17 86 04 332, email: sekretariat@handlopex.pl  (dalej jako: „Administrator”).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Handlopex S.A. jest możliwy pod adresem: iod@handlopex.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od Pani/Pana pracodawcy/podmiotu lub pozyskaliśmy z innych jawnych źródeł (np. strona internetowa, publiczne rejestry jak CEIDG, KRS), ponieważ jest Pani/Pan dla nas członkiem organów osoby prawnej, wspólnikiem, pełnomocnikiem, pracownikiem/współpracownikiem, osobą kontaktową u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta.
 4. W związku z powyższym, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  • zawarcia, wykonywania i monitorowania realizacji umowy, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania i innych obowiązków wynikających z umowy przez okres jej wykonywania (podst. prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości bieżącego kontaktu z kontrahentami, w tym poprzez ich pracowników/współpracowników;
  • dochodzenia roszczeń, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie i ochrona przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej (podst. prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
  w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 6. Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
  • w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
  • w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko.
 7. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez:
  • okres czasu jaki określają przepisy prawa podatkowego;
  • lub okres przedawnienia roszczeń ustalony zgodnie z przepisami prawa;
  • lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych (w przypadkach kiedy można z tego uprawnienia skutecznie skorzystać).
  • w innych sytuacjach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji założonego celu.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
  • w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości realizacji umowy.
 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.