background

Klauzula informacyjna rezerwacji godziny wymiany

Background

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Handlopex S.A. z siedzibą we Warszawie,
  Regulska 49, 02-495 Warszawa, tel. 801 181 999, e-mail:sekretariat@handlopex.pl  (dalej jako: „Administrator”).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Handlopex S.A. jest możliwy pod adresem: iod@handlopex.pl
 3. Wszelkie dane osobowe przetwarzamy w celu związanym z procesem rezerwacji godziny wymiany opon a także ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy. Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych stanowi:
 4. Obowiązek wyrażony w przepisie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w sytuacji kiedy przepisy (w szczególności) prawa podatkowego nakładają na nas obowiązki przechowywania informacji dla celów dowodowych;
 5. Zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w sytuacji kiedy dokonaliście Państwo procesu rezerwacji godziny wymiany opon, przetwarzanie Państwa danych jest potrzebne do realizacji usługi oraz wzajemnych rozliczeń,
 6. Prawnie usprawiedliwiony interes jaki realizuje Administrator w postaci zapewnienia możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – pewne informacje będziemy przechowywać w dalszym ciągu w celu ewentualnego ustalenia, obrony, dochodzenia wzajemnych roszczeń.
 7. Dostęp do Państwa danych osobowych będą miały podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
 8. Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 10. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez:
  - okres czasu jaki określają przepisy prawa podatkowego
  - lub okres przedawnienia roszczeń ustalony zgodnie z przepisami prawa;
  - lub do momentu wniesienia przez Państwa żądania usunięcia danych (w przypadkach kiedy można z tego uprawnienia skutecznie skorzystać).
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest wymogiem umownym; konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości dokonania rezerwacji godziny wymiany opon.
 13. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.